SILICONE BRAIDED TUBES

SILICON TUBE –FOOD GRADE

TRI CLOVER SILICON/ TELFON GASKET